ปรับเปลี่ยนมุมมอง “โรคอ้วน” ผลักดันคนไทยใส่ใจรักษาสุขภาพ

สุขภาพ ปรับเปลี่ยนมุมมอง

เนื่องด้วยวันที่ 4 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอ้วนโลก และในปีนี้ สหพันธ์โรคอ้วนโลก ได้กำหนดประเด็นรณรงค์ คือ “Changing Perspectives: Let’s Talk about Obesity” หรือในภาษาไทยคือ “ปรับเปลี่ยนมุมมอง

โรคอ้วนคุยกันได้” เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้และการสื่อสารเกี่ยวกับโรคอ้วนให้กับประชาชนอย่างถูกต้องเหมาะสม เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน

ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เกี่ยวกับโรคอ้วน

“ประชากรมากกว่า 4 ล้านคนทั่วโลก เสียชีวิตจากการที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน”

คนที่มี “ภาวะน้ำหนักเกิน” และ “ภาวะอ้วน” มีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าคนที่มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ปัจจุบัน โรคอ้วนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยจากผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในปี 2562 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย พบว่า:

  • เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี: มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 8.8 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 9.2 ในปี 2562
  • เด็กอายุ 6 – 14 ปี: (จากฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข) มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 11.7 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 12.4 ในปี 2564
  • วัยผู้ใหญ่อายุ 19 ปีขึ้นไป: (จากคลังข้อมูลสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข) มีแนวโน้มอ้วนมากขึ้น พบว่าเป็นโรคอ้วนหรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 25 กิโลกรัม/เมตร2 มากถึงร้อยละ 45.6 ในปี 2563 และเพิ่มเป็นร้อยละ 46.2 ในปี 2564 และร้อยละ 46.6 ในปี 2565

โรคอ้วน คืออะไร และเกิดจากอะไร ?

โรคอ้วน ในทางการแพทย์เรียกว่า Obesity หมายถึง ความผิดปกติของไขมันสะสมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยเกณฑ์ของโรคอ้วนของคนไทย มีดังนี้:

  • ผู้ใหญ่ อายุ 20 ปีขึ้นไป: พิจารณาจากค่าดัชนีมวลกาย หรือ BMI (Body Mass Index) ซึ่งคำนวนจาก น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) หารด้วย ส่วนสูง (เมตร) ยกกำลังสอง โดยค่า BMI 23 – 24.90 แสดงถึงน้ำหนักเกิน และ ค่า BMI 25 ขึ้นไปแสดงถึงโรคอ้วน
  • เด็กและวัยรุ่น อายุ 0 – 19 ปี: พิจารณาจากกราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตเด็กซึ่งจะแตกต่างตามอายุ 0 – 5 ปี และ 6 – 19 ปี

โดยสาเหตุหลักของการเกิดโรคอ้วน คือ ความไม่สมดุลของพลังงานจากอาหารที่รับประทานเข้าไปกับการใช้งานพลังงานของร่างกาย

โรคอ้วน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร ?

โรคอ้วน นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อ และโรคมะเร็งบางชนิด เป็นต้น

โรคอ้วน ป้องกันได้อย่างไร ?

โรคอ้วน ควรป้องกันตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก เพราะโรคอ้วนในเด็กจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย เช่น ขาโก่ง นอนกรน ระบบหายใจ หัวใจ พัฒนาการ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งข้อมูลขององค์การอนามัยโลกยืนยันว่า โรคอ้วนในวัยเด็กมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคอ้วนในวัยผู้ใหญ่ การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และภาวะทุพพลภาพ ทั้งนี้ โรคอ้วนสามารถป้องกันได้ โดยการดูแลสุขภาพ ดังนี้:

  • จำกัดปริมาณอาหารที่มีไขมัน โซเดียม และน้ำตาลสูง
  • เพิ่มการบริโภคผัก ผลไม้ และธัญพืช
  • เพิ่มกิจกรรมทางกาย เช่น การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

ปรับเปลี่ยนมุมมอง โรคอ้วนคุยกันได้

จากตัวเลขสถิติ และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับร่างกาย เราทุกคนจึงควรหันมาให้ความสำคัญกับโรคดังกล่าวมากขึ้น โดยเริ่มจากการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ว่าภาวะอ้วนนั้น ไม่ใช่ภาวะที่ร่างกายเราดูไม่ผอมเพรียวตามแบบฉบับพิมพ์นิยม แต่เป็นภาวะที่ร่างกายของเรามีดัชนีมวลกายที่สูงกว่าที่ควรจะเป็น ตลอดจนป้องกันภาวะอ้วน โดยการควบคุมพฤติกรรมการบริโภค และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพในระยะยาว

ข่าวสุขภาพแนะนำ>>>>บริหารเวลาในการใช้ชีวิตดี มีผลต่อการวิ่ง